คณะกรรมการสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และคณะกรรมการสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน

รายนามคณะกรรมการสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และคณะกรรมการสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน วาระปี 2559-2561

1. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ปรึกษา
2. อธิบดีกรมชลประทาน ที่ปรึกษา
3. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ที่ปรึกษา
4. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ปรึกษา
5. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ปรึกษา
6. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา
7. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษา
8. ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
9. ผู้ว่าการการประปานครหลวง ที่ปรึกษา
10. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ที่ปรึกษา
11. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
12. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ปรึกษา
13. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษา
14. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษา
15. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษา
16. ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการกีาซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษา
17. รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษา
18. ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ที่ปรึกษา
19. รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ที่ปรึกษา
20. นายพิชัย อุตมาภินันท์ ที่ปรึกษา
21. นายเจน นำชัยศิริ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธาน
22. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธาน
23. นายบวร วงศ์สินอุดม
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม หรือผู้แทน
กรรมการ
24. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
25. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
กรรมการ
26. นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน
กรรมการ
27. ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานองค์กรระหว่างประเทศ
กรรมการ
28. นายไพรัตน์ ตังคเศรณี
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
กรรมการ
29. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานเลขาธิการ
กรรมการ
30. นายอสิ ตัณสถิตย์
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
31. นายโชคชัย มนตรีอมรเชฐ กรรมการ
32. นายธีระศักดิ์ ผดุงตันตระกูล กรรมการ
33. นายนำพล ลิ้มประเสริฐ กรรมการ
34. นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์ กรรมการ
35. นายวีระ อัครพุทธิพร กรรมการ
36. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล หรือผู้แทน กรรมการ
37. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือผู้แทน กรรมการ
38. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ หรือผู้แทน กรรมการ
39. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม หรือผู้แทน กรรมการ
40. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือผู้แทน กรรมการ
41. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก หรือผู้แทน กรรมการ
42. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร หรือผู้แทน กรรมการ
43. ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เลขานุการ
44. ผู้อำนวยการสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน เลขานุการ

 

Back to top