คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

รายนามคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

 
1. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษา    
2. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษา    
3. ผู้แทนกรมการปกครอง ที่ปรึกษา    
4. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา    
5. ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา    
6. นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ
ที่ปรึกษาอิสระ
ที่ปรึกษา    
7. นายวิกรม วัชระคุปต์
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก
ที่ปรึกษา    
8. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ที่ปรึกษา    
9. ผู้แทนคณะกรรมการผังเมือง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา    
10. นายบุญเชิด สุวรรณทิพย์
รองประธาน คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ประธาน    
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะทำงาน    
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี คณะทำงาน    
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม คณะทำงาน    
14. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี คณะทำงาน    
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี คณะทำงาน    
16. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คณะทำงาน    
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ คณะทำงาน    
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร คณะทำงาน    
19. นายเอกรัตน์ ทองธวัช
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
คณะทำงาน    
20. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
คณะทำงาน    
21. นางปราณี คุรุเวฬุกรณ์
กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
คณะทำงาน    
22. นายสมสิทธิ์ มูลสถาน
กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
คณะทำงาน    
23. นางสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา
กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
คณะทำงาน    
24. นายมนชัย รักสุจริต
สมาคมเพื่อนชุมชน
คณะทำงาน    
25. นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี
ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
เลขานุการ    
26. นางสาวภัทรันดา แสงมหะหมัด
รองผู้จัดการแผนก สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ    
         
         
         
 

 

Back to top