คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

รายนามคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม วาระปี 2559-2561

1. ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
ที่ปรึกษา
2. ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ
ที่ปรึกษา
3. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
4. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
5. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
6. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษา
7. ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
8. ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษา
9. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
10. นายเชวง จาว ที่ปรึกษา
11. ดร. สมาน  ตั้งทองทวี ที่ปรึกษา
12. นายสมชาย จิตต์ประกอบ ที่ปรึกษา
13. รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ที่ปรึกษา
14. นางยุวดี จอมพิทักษ์ ที่ปรึกษา
15. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ประธาน
16. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี รองประธาน
17. นายนำพล  ลิ้มประเสริฐ รองประธาน
18. นายบุญเชิด  สุวรรณทิพย์ รองประธาน
19. ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธาน
20. นายไพรัตน์ ตังคเศรณ๊ รองประธาน
21. นายขจรศักดิ์  มหคุณวรรณ กรรมการ
22. นายคเณศ ขาวจันทร์ กรรมการ
23. ดร.คณาธิป รัตนชู กรรมการ
24. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กรรมการ
25. นายปรีดา วัชรเธียรสกุล กรรมการ
26. นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ กรรมการ
27. นายสมสิทธิ์ มูลสถาน กรรมการ
28. นางสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา กรรมการ
29. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน กรรมการ
30. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก หรือผู้แทน กรรมการ
31. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี หรือผู้แทน กรรมการ
32. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หรือผู้แทน กรรมการ
33. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือผู้แทน กรรมการ
34. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หรือผู้แทน กรรมการ
35. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า หรือผู้แทน กรรมการ
36. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน หรือผู้แทน กรรมการ
37. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ หรือผู้แทน กรรมการ
38. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือผู้แทน กรรมการ
39. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก หรือผู้แทน กรรมการ
40. ประธานคณะกรรมการ Responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ หรือผู้แทน กรรมการ
41. ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เลขานุการ

 

Back to top